Resultat Orienterad Målstyrning

En agil modell 50 år före sin tid. ROM modellen har sedan slutet på -60 talet utvecklats av Frank Johansson tillsammans med sitt nätverk av konsulter. I mer än 50 år och i takt med ny forskning, har modellen förfinats och det gör den än idag. Skillnaden jämfört med andra modeller, är att varje detalj stärker såväl strukturell effektivitet i verksamheten, samtidigt med kulturell effektivitet, vilket bli den långsiktiga drivkraften och framgångsfaktorn.

Från defensivt mönster till stadig hög prestationsnivå.  Det defensiva mönstret i verksamheten, skapar människor som håller inne med information, kör politiska spel och arbetar för egen vinning och ser därmed ej potentialen i samverkan. En resultatorienterad verksamhet drivs av att skapa värde tillsammans. Den bygger på öppenhet, kreativitet och analys i hela organisationen. Något som i sig kräver en ledningsstruktur som alla deltar i.

Lärandet blir en motor som utvecklar och stärker. Genom att träna baserat på modeller kortas ledtiden till insikt och ökad förmåga. Desto snabbare vi kan få bekräftelse om att -“vi är på väg”, desto större blir engagemanget. Träning i modeller som snabbt visar rörelse till resultat, driver ner ledtiden i förändringen.

Alla tar ansvar för drift och utveckling på sin plattform i organisationen. ROM ger genom beslutshierarkin stöd i det strategiska och taktiska ledarskapet hela vägen ut till den operativa vardagen.  Den ger stöd för samverkan tvärs genom verksamheten och även kring prioritering av projekt i förhållande till utvecklingsområden. Genom att modullera coaching, uppföljning, analys, kreativ problemlösning, prioritering, handling mm tränas förmågan in i verksamheten.

Många namnkunniga verksamheter har använt ROM. När ABBs T50 projekt, Posten logistik, Astra Zeneca, Ericsson m fl började använda modellen, gjordes det på blädderblock. Små entreprenörsverksamheter bygger via ROM tidigt in en utvecklingsmotor som håller över tid. I den offentliga sektorn visualiserar vi hur vi effektiviserar utifrån de resurser vi har, genom hela verksamheten.

Dagens teknik visualiserar resultat och lärandet. Blädderblocket har fortfarande sin plats men idag kan vi lyfta in informationen i IT lösningar och visualisera synergin i utvecklingen emellan flera dimensioner  såsom kultur, utvecklingseffektivitet och prestationsförmåga. Visualisering underlättar delegering, uppföljning på ett sätt som kortar ledtid i införandet och uthålligheten i prestationsförmågan.