Ända sedan Martin påbörjade sitt arbete kring organisationspsykologi har det varit en passion. Den ligger i att applicera kunskapen kring beteenden för att skapa bättre och mer välfungerande arbetsplatser. 
I mer än 15 år har han nu hjälpt olika typer av organisationer gå från mer otydliga koncept såsom kultur- och värdegrundsarbete till mer observerbara och hanterbara beteenden. 
Genom att tillhandahålla modeller och verktyg har han länkat ihop beteenden med verksamhetskritiska mål. Han har tränat ledare och medarbetare i att använda beteendeanalyser som grund för att förstärka förändringsarbete tvärs organisationen och i enskilda samtal. 
Vi är glada att ha Martin i vårt konsultnätverk då våra visioner ligger på samma nivå, nämligen att skapa välmående människor och därigenom välgående organisationer. 
Läs gärna äs gärna Martins bok “Från ord till handling” som ger förståelse för OBM Organisational Behavior Management eller mer om Martin här