Samtliga genomgår en självstudieutbildning i ROM2 baserat på digitala självstudieproduktioner i 6 moduler. Varje modul är intalad för att levandegöra materialet.

Vår rekommendation är att man parallellt genomför implementationen av arbetssättet för att på så sätt levandegöra teorin. Modulerna är anpassade för att följa implementationen.

Modulerna kretsar kring de 7 principer som ROM2 modellen står på och integrerar beteendevetenskap med mötes- och arbetssätten kopplat till löpande utveckling av verksamheten.

Modul 1 – Beteendefokus definierar vad beteenden är och hur arbetet med detta integreras med verksamhetsutvecklingsarbetet. ROM2 Canvas ger en överblick över vad ett uppstartsmöte behöver innehålla. Det ger gruppens deltagare en inblick i grunderna vi sätter på plats redan i starten. Verktyg och modeller förklaras så de blir begripliga vid användningen i praktiken.

Modul 2 – Utfallsorienterat synsätt visualiserar värdet av att definiera vad vi vill åstadkomma innan vi diskuterar problem, lösningar och aktiviteter. Modulen ger en inblick i hur modellerna ger förståelse för hur dialogen kan föras kring effekter från utvecklingen av beteenden och verksamheten i sig samt hur den kopplar an till känslan av framgång, som i sin tur bygger långsiktigt engagemang och välmående.

Modul 3 – Positiv förstärkning tar nästa steg in i hur vi bl a via överenskomna beteenden bygger en framgångsrik kultur. Hur vi förstärker varandra på individuell nivå, och emellan grupper, grupp och ledning samt projekt och grupper. Modeller och verktyg tillhandahålls för att individen ska kunna bygga välfungerande relationer och hur grupper ska kunna bygga broar sins emellan.

Modul 4 – Psykologisk trygghet nu har vi tränat på verktygen och kommit till ett läge där vi kan diskutera hur även de små signalerna, såväl emellan medarbetare som emellan ledare och medarbetare påverkar vår trygghet. Hur avgörande det är för kreativitet, lärande och därmed ständig utveckling att vi kan skapa och över tid vidhålla denna trygghet. Ytterligare verktyg delges och även hur vi fångar upp signaler om avvikelser kopplat till trygghet i ROM2 modellens olika mätmodeller.

Modul 5 – Autonomitet och KASAM, Känslan av Sammanhang dessa 2 principer ligger nära varandra och vi går in på vikten av att kunna påverka sin egen situation. Vikten av att begripa förväntningar, förmågan att hantera situationer och hur vi skapar en meningsfullhet i arbetet. Även hur vi hanterar dessa utmaningar emellan grupper, grupper och ledning samt grupper och projekt, särskilt när våra behov krockar. Hur dynamiken i dessa krockar i sig är utvecklande, när de hanteras på ett riktigt sätt. Det blir även tydligt hur ROM2 Canvasen skapar det “fria området” som stärker gruppens engagemang och underlättar ett stödjande ledarskap.

Modul 6 – Vetenskapligt förhållningssätt visualiserar värdet av fakta, drivkraften bakom att sätta och uppnå mål, kraften bakom det ständiga lärandet och därmed modet att våga prova sig fram. Även hur ROM2 Canvas och dess beståndsdelar ständigt vägleder och stödjer. Erfarenheten från det praktiska arbetet kan nu koppla an till ROM2 uppbyggnaden och det kan göras tydligt vad som krävs för att vidhålla ett momentum över tid.

Frekvensen emellan ROM2 möten är olika beroende på vilken nivå man verkar i organisationen, helt enkelt för att komplexiteten på utvecklingsområden är högre ju högre upp vi kommer i hierarkin och tar längre tid.

Träningsprogrammet behöver inte vara synkat med ROM2 möten. Inlärningen och “görandet” är parallella processer men inte nödvändigtvis avhängiga av varandra. Några individer lär sig mer från att göra och diskutera teorin med kollegorna, medan andra vill fördjupa sig mer och förstå varför vi gör som vi gör.

Genom att kombinera Katalysatorns roll i att leda mötet och tillämpa ROM2 modeller och verktyg, med självstudier i egen takt, kan gruppen fokusera på arbetsinnehållet i första hand och förståelsen för arbetssättet i andra hand. Det ger en snabb uppstart, kortare ledtid till resultat och därmed avkastning på investeringen. Ofta ger det även ett intresse för att ta del av teorin.