Strategirealisering och ständig förändring är komplexa områden och många forskarrapporter beskriver att få organisationer lyckas.

Detta säger vi oss kunna lära en hel organisation göra. Det känns ju måhända kaxigt. Men baserat på att våra konsulter har decennier av erfarenhet kring förändringsledning, har vi valt en implementationslösning där vi i aktiv handling ”gör in ROM2 i verksamheten”. Dvs träning sker på jobbet med jobbet, kollegor och chefer.

Lösningen bygger på att vi med handledarstöd samlar grupper på ett stegvis sätt och fyller i våra mallar. Det är dock inte mallarna i sig som är viktiga, utan de visualiserar bara den dialog som handledaren, i vår terminologi Katalysatorn, leder gruppens medlemmar igenom. Med en skicklig katalysator, upplever gruppen att de haft ett strukturerat och konstruktivt möte som renderat i tydliga beslut, dokumenterade i våra mallar.

Katalysatorn har hanterat såväl det faktum att alla kommer till tals, att vi i turordning diskuterar långsiktiga mål, kortsiktiga mål och leveranser, balanserar beteenden med verksamhetens strukturer etc.

Gruppen kommer snabbt in i att arbeta relations- och resultat orienterat, utan att alltid behöva förstå varför. (Bilen och datorn fungerar utan att du behöver förstå varför).

Införandet sker genom att vi börjar med relevanta ledningsgrupper, både för att sätta ramarna kopplat till strategier, nyckeltal och mål men även för att påbörja förflyttningen till ett stödjande och förstärkande ledarskap och lämna eventuella tendenser till detaljstyrande och tidskonsumerande ledningsmönster bakom oss.

Genom parallella självstudier utifrån våra digitala produktioner, växer logiken i det givna stödet fram och vi börjar se det vi inte sett tidigare. Värdet för individ och verksamhet uppstår framför våra ögon och upptäcks snarare än lärs in för att sedan försöka realisera värdet.

Det konkreta och aktiva arbetet ger, relativt andra lösningar, kort ledtid till upplevd nytta och en avkastning på investeringen. Läs gärna mer under våra implementationsscenarios.